نشست روسای شورای هماهنگی استان ها  در امور ایثارگران وزارت نیرو

 صنعت آب و برق

 کلیه مشاورین محترم امور ایثارگران - وزارت نیرو

نظر به اینکه مقرر گردیده است از این پس عملکرد مشاورین محترم امور ایثارگران در شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو بر اساس دستور العمل ارزیابی مشاورین مورد بررسی و ارزیابی قرار گیردند و در انتهای سال مشاورین برتر در حوزه های مادر تخصصی به مدیران عامل معرفی و با اهدا لوح از سوی مشاور محترم وزیر در امور
ایثارگران مورد تقدیر قرار گیرند لذا مقتضی است مشاورین محترم نسبت به ارسال بموقع اطلاعات در سامانه ساجون اهتمام ویژه داشته باشند

قابل توجه مشاورین محترم : جهت هرگونه سوال و یا رفع ابهام لطفا پیام بگذارید

Website was built with Mobirise